AML SİYASƏTİ

Suxys International Limited AML/KYC Siyasəti

Giriş SUXYS lnternational Limited ofisi No. 416, Burlington Tower, Business Bay Dubaï, Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri, qeydiyyat nömrəsi ICC20210296 (“biz”, “Çirkli Pulların Yuyulmasına Qarşı Mübarizə və Müştərinizi Bilin Siyasəti (“AML/KYC Siyasəti”) bizim”, “bizim” və ya “SUXYS NETWORK” “SUXYS ” “SUXYS INTERNATIONAL”) SUXYS international Limited-in qeyri-qanuni və ya qeyri-qanuni fəaliyyətlərə cəlb edilməsinin mümkün risklərinin qarşısını almaq və azaltmaq və SUXYS International Limited-in qanuni və tənzimləyici tələblərinə cavab verməsini təmin etmək üçün yaradılmışdır. bu sahədə öhdəliklər (əgər varsa, lazım olduqda).

Bu AML/KYC Siyasəti, hər hansı müvafiq qanunvericiliyə və qlobal AML/KYC təcrübələrinə uyğunluğu təmin etmək üçün SUXYS International Limited tərəfindən vaxtaşırı dəyişikliklərə və yenilənmələrə məruz qalır.

 Anlayışlar “Benefisiar Sahib” nəticə etibarilə İstifadəçiyə sahib olan və ya ona nəzarət edən hər hansı fiziki şəxs və ya şəxslər (aşağıda göstərildiyi kimi) və ya adından əməliyyat və ya fəaliyyət həyata keçirilən fiziki şəxs və ya şəxslər deməkdir,

və,

(a) korporativ orqan və ya şəxslər birliyi vəziyyətində, benefisiar 25 faiz birbaşa və ya dolayı mülkiyyət yolu ilə həmin korporativ quruma və ya şəxslər birliyinə son nəticədə sahib olan və ya ona nəzarət edən hər hansı fiziki şəxs və ya şəxslərdən ibarətdir (1). %) üstəgəl bir (25) və ya daha çox səhm və ya səsvermə hüququnun iyirmi beş faizindən çoxu (25%) və ya həmin korporativ və ya qurumda iyirmi beş faizdən çox (25%) sahiblik payı Sahibkarlıq məlumatlarının adekvat şəffaflığını təmin edən Avropa İttifaqı qanunvericiliyinə və ya ekvivalent beynəlxalq standartlara uyğun açıqlama tələblərinə tabe olan, tənzimlənən bazarda siyahıya alınmış şirkətdən başqa, adsız səhmlərin sahibləri vasitəsilə və ya digər vasitələrlə nəzarət vasitəsilə şəxslərin: Bu şərtlə ki, müştəridə iyirmi beş faiz (1%) üstəgəl bir (25) pay və ya daha çox səhm payı və ya iyirmi beş faizdən (XNUMX%) artıq mülkiyyət payına və ya səs hüququna malik olması birbirbaşa fiziki şəxsə məxsus olduqda bilavasitə mülkiyyətin, bir və ya bir neçə korporativ orqan və ya şəxslər orqanında və ya trast və ya oxşar hüquqi razılaşma yolu ilə və ya onların birləşməsi yolu ilə malik olduqda dolayı mülkiyyətin əlaməti: Bundan əlavə, aşağıdakı hallarda subyektlər bütün mümkün imkanları sərf etdikdən sonra və şübhə doğuran əsaslar olmadıqda, bu bənddə nəzərdə tutulmuş hallarda heç bir benefisiar müəyyən edilmədikdə, subyektlər fiziki və ya yüksək rəhbər vəzifəli və ya vəzifəli şəxslər vəzifəsini tutan şəxsləri benefisiar hesab etməlidirlər. , və bu paraqrafa uyğun olaraq benefisiar sahibinin müəyyən edilməsi üçün görülmüş tədbirlərin qeydini aparmalıdır.

(b) trastlar halında benefisiar sahibi aşağıdakılardan ibarət olmalıdır:

 1. məskunlaşan;
 2. qəyyum və ya qəyyumlar;

iii. müvafiq hallarda qoruyucu;

 1. benefisiarlar və ya tətbiq oluna bilən benefisiarlar sinfi;

 1. birbaşa və ya dolayı mülkiyyət yolu ilə və ya başqa vasitələrlə etibarnamə üzərində son nəzarəti həyata keçirən hər hansı digər fiziki şəxs;

(c) fondlar və trastlara bənzər hüquqi razılaşmalar kimi hüquqi şəxslərə münasibətdə, benefisiar sahib fiziki şəxsdən və ya (b) bəndində qeyd olunanlara ekvivalent və ya oxşar vəzifələrə malik olan şəxslərdən ibarət olmalıdır. “Yüksək Risk Yurisdiksiyası” SUXYS International Limited tərəfindən vaxtaşırı hər hansı Satış və ya Xidmətlə bağlı yüksək riskli yurisdiksiya kimi təyin edilmiş yurisdiksiyalar deməkdir.

“Siyasətə məruz qalmış şəxs” orta və ya daha kiçik vəzifəli məmurlar istisna olmaqla, görkəmli dövlət funksiyaları həvalə edilmiş və ya həvalə edilmiş fiziki şəxs deməkdir. Bu tərifin məqsədləri üçün “görkəmli ictimai funksiyalar həvalə edilmiş və ya həvalə edilmiş fiziki şəxs” termininə aşağıdakılar daxildir:

(a) dövlət başçıları, hökumət başçıları, nazirlər, nazir müavinləri və ya köməkçiləri və parlament katibləri;

(b) Parlamentin üzvləri və ya oxşar qanunverici orqanlar;

(c) siyasi partiyaların rəhbər orqanlarının üzvləri;

d) müstəsna hallar istisna olmaqla, qərarlarından əlavə şikayət verilə bilməyən yuxarı, ali və konstitusiya məhkəmələrinin və ya digər yüksək səviyyəli məhkəmə orqanlarının üzvləri;

(e) Auditorlar məhkəmələrinin və ya mərkəzi bankların şuralarının üzvləri;

f) səfirlər, müvəqqəti işlər vəkili, konsullar və silahlı qüvvələrdə yüksək rütbəli zabitlər;

(g) dövlət müəssisələrinin inzibati, idarəetmə və ya müşahidə şuralarının üzvləri;

(h) Avropa İttifaqının təsisatında və ya hər hansı digər beynəlxalq qurumda (a)-(f) bəndlərində göstərilən funksiyalara ekvivalent funksiyanı yerinə yetirən hər kəs; Bundan əlavə, Siyasi Təcavüz Olan Şəxsə yuxarıda (a) – (h) bəndlərində göstərilən hər hansı bir şəxsin ailə üzvləri və ya yaxın adamları kimi tanınan şəxslər də daxildir. 

“Ailə üzvləri” termininə aşağıdakılar daxildir:

 • həyat yoldaşı və ya həyat yoldaşına ekvivalent hesab edilən şəxs;
 • uşaqlar və onların həyat yoldaşları və ya həyat yoldaşına bərabər tutulan şəxslər; və
 • valideynlər. “Yaxın əlaqədə olduğu bilinən şəxslər” dedikdə:
 • həmin siyasi cəhətdən məruz qalmış şəxslə korporativ qurumun və ya hər hansı digər hüquqi razılaşmanın və ya hər hansı digər sıx işgüzar münasibətlərin birgə benefisiar mülkiyyətinə malik olduğu məlum olan fiziki şəxs; qızıl
 • Korporativ qurumun və ya siyasi cəhətdən məruz qalmış şəxsin xeyrinə yaradılmış olduğu məlum olan hər hansı digər hüquqi təşkilatın yeganə benefisiar mülkiyyətinə malik olan fiziki şəxs.

“Qadağan edilmiş yurisdiksiya” SUXYS International Limited tərəfindən zaman-zaman Satış və ya Xidmətlə bağlı qadağan olunmuş yurisdiksiya kimi təyin edilmiş yurisdiksiyalar deməkdir.

“Sanksiya edilmiş yurisdiksiya” Birləşmiş Millətlər Təşkilatı, Birləşmiş Ştatlar və/və ya Avropa İttifaqı tərəfindən verilmiş hər hansı sanksiyanın predmeti olduğu dərəcədə istənilən ölkə və ya ərazi deməkdir.

“Sanksiyaya məruz qalan şəxs” hər hansı fiziki və ya hüquqi şəxs deməkdir

(a) Birləşmiş Millətlər Təşkilatı, ABŞ və/yaxud Avropa İttifaqı tərəfindən verilmiş sanksiya siyahısında müəyyən edilmiş;

(b) Sanksiya edilmiş yurisdiksiyada mütəşəkkil, daimi və ya rezident; və ya (c) (a) və ya (b) bəndlərində təsvir edilmiş bir və ya bir neçə fiziki və ya hüquqi şəxs tərəfindən mülkiyyət və ya nəzarət səbəbi ilə başqa cür hər hansı sanksiyaların subyekti və ya hədəfi.

“Xidmət” SUXYS International Limited tərəfindən vaxtaşırı İstifadəçilərə təqdim edilən hər hansı digər xidmətlər, o cümlədən məhdudiyyətsiz olaraq ödəniş və kriptovalyuta mübadiləsi xidmətləri, pul kisəsi xidmətləri, C-lever.com və Instachange.com xidmətləri və hər hansı digər xidmətlər deməkdir. və ya funksionallıq, keçmiş, indi və ya gələcək.

“Əməliyyat” istifadəçi tərəfindən SUXYS International-ın hər hansı vebsaytları, proqramları, müştəri hesabları, kriptovalyuta pul kisələri, Xidmətlər və ya funksiyaları vasitəsilə həyata keçirilən hər hansı aktivlərlə hər hansı əməliyyat deməkdir və “əməliyyat” sözü müvafiq olaraq şərh edilməlidir.

“İstifadəçi” SUXYS International Limited-in Xidmətlərindən istifadə edən şəxs deməkdir.

 İlkin və davam edən müayinə

 1. a) SUXYS International Limited belə İstifadəçi ilə hər hansı Tranzaksiyaya icazə verməzdən əvvəl İstifadəçini yoxlayacaq (və həmişə hüququnu özündə saxlayacaq) və bu İstifadəçinin Sanksiyaya məruz qalmış şəxs olmadığını təmin etmək üçün belə İstifadəçini davamlı olaraq yoxlamağa davam edəcək. sanksiya edilmiş yurisdiksiya və/yaxud Qadağan olunmuş yurisdiksiyadan olan şəxs.
 2. b) SUXYS International Limited belə İstifadəçiyə hər hansı bir Xidmət təqdim etməzdən əvvəl İstifadəçini yoxlayacaq və belə İstifadəçinin Sanksiya edilmiş Yurisdiksiyadan və/və ya bir şəxsdən Sanksiyaya məruz qalmış şəxs olmadığını təmin etmək üçün bu İstifadəçini davamlı olaraq yoxlamağa davam edəcək. Qadağan olunmuş Yurisdiksiyadan.

Əgər İstifadəçi Sanksiya edilmiş Şəxsdirsə, Sanksiya edilmiş Yurisdiksiyadan və/yaxud Qadağan olunmuş Yurisdiksiyadan olan şəxsdirsə, SUXYS International Limited belə İstifadəçiyə Xidmətlər təqdim etməkdən imtina edəcək və ya Xidmətlərin göstərilməsini dayandıracaq. Bu skrininqi həyata keçirərkən SUXYS International Limited hərtərəfli skrininqin həyata keçirilməsini təmin edən və SUXYS International Limited-in əməl etməli olduğu bütün sanksiyaları özündə əks etdirən proqram təminatının qəbulunu təmin etməlidir.

KYC/AML identifikasiya prosedurları SUXYS International Limited çirkli pulların yuyulması və terrorçuluğun maliyyələşdirilməsi ilə mübarizə üçün riskə əsaslanan yanaşma tətbiq edir. Riskə əsaslanan yanaşma tətbiq etməklə, SUXYS International Limited çirkli pulların yuyulması və terrorçuluğun maliyyələşdirilməsinin qarşısının alınması və ya azaldılması üçün tədbirlərin müəyyən edilmiş risklərə uyğun olmasını təmin edə bilir. SUXYS International Limited, İstifadəçi ilə və ya onun üçün və ya onun adından Əməliyyata icazə verməzdən və ya ona daxil edilməzdən və ya İstifadəçiyə hər hansı Xidməti təqdim etməzdən əvvəl, əgər müvafiq qanunvericiliklə tələb olunarsa və ya başqa cür zəruri və ya məqsədəuyğun hesab edilərsə:

 1. a) etibarlı və müstəqil mənbəyə əsaslanan sənədlər, məlumatlar və ya digər məlumatlar əsasında İstifadəçini müəyyən etmək və İstifadəçinin şəxsiyyətini yoxlamaq;
 2. b) İstifadəçiyə münasibətdə Benefisiar Sahib olduqda, benefisiar sahibini müəyyən etmək və benefisiar sahibinin şəxsiyyətini yoxlamaq üçün ağlabatan tədbirlər görmək;
 3. c) SUXYS International Limited və İstifadəçi arasında müvafiq sənədlərdə məqsəd və nəzərdə tutulan xarakter aydın göstərilmədiyi halda, İstifadəçi ilə işgüzar münasibətlərin məqsədi və nəzərdə tutulan xarakteri haqqında məlumat əldə etmək.

Bu prosesin bir hissəsi olaraq, SUXYS International Limited digər məsələlərlə yanaşı, İstifadəçinin vəsaitlərinin mənbəyi və sərvət mənbəyi haqqında məlumat əldə edəcək; və d) əgər şəxs İstifadəçinin adından hərəkət etmək niyyətindədirsə,

(i) etibarlı və müstəqil mənbəyə əsaslanan sənədlər, məlumatlar və ya məlumatlar əsasında şəxsi müəyyənləşdirmək və şəxsin şəxsiyyətini yoxlamaq üçün ağlabatan tədbirlər görmək; və (ii) şəxsin İstifadəçinin adından hərəkət etmək səlahiyyətini yoxlamaq.

Fiziki şəxs olan İstifadəçini müəyyən etmək üçün SUXYS International Limited İstifadəçidən onun tam adı, doğum tarixi, doğum yeri, milliyyəti, yaşayış yeri, e-poçt ünvanı və şəxsiyyəti təsdiq edən sənəd daxil olmaqla, lakin bununla məhdudlaşmayaraq məlumat toplayacaq. mehriban. SUXYS International Limited İstifadəçinin şəxsiyyətini onun milli şəxsiyyət vəsiqəsi, pasport və/və ya sürücülük vəsiqəsi və kommunal ödəniş kimi sənədlərlə yoxlayacaq.

Hüquqi şəxs olan İstifadəçini müəyyən etmək üçün SUXYS International Limited İstifadəçidən onun tam hüquqi adı, qeydiyyat nömrəsi, yaradılma/qeydiyyat tarixi, birləşdiyi ölkə/qeydiyyat və direktorların siyahıları ( müəssisəyə tətbiq olunduğu kimi).

SUXYS International Limited İstifadəçini Memorandum və Assosiasiya Nizamnaməsi (və ya ekvivalenti), əlavə benefisiar mülkiyyət məlumatı və sənədləri və təfərrüatlı korporativ cədvəl (müəssisə üçün tətbiq oluna bilər) kimi sənədlərlə yoxlayacaq.

Əgər İstifadəçi identifikasiya məqsədləri üçün fiziki olaraq mövcud deyilsə, SUXYS International Limited İstifadəçinin şəxsiyyətini yoxlamaq üçün daha sərt standartlar qəbul edə bilər. İstifadəçilərin davamlı monitorinqi SUXYS International Limited riskə həssas əsasda İstifadəçi ilə işgüzar münasibətlərə (mövcud olduqda) davamlı olaraq nəzarət etmək hüququnu özündə saxlayır:

 1. a) SUXYS International Limited tərəfindən əldə edilmiş sənədlərin, məlumatların və məlumatların aktual olmasını təmin etmək üçün vaxtaşırı nəzərdən keçirmək;
 2. b) İstifadəçinin biznes və risk profili haqqında SUXYS International Limited-in biliklərinə uyğun olmasını təmin etmək və belə Əməliyyatların və fəaliyyətlərin SUXYS International Limited-in İstifadəçinin və ya İstifadəçinin vəsait mənbəyi və sərvət mənbəyi; və
 3. c) qeyri-adi dərəcədə böyük məbləğdə və ya qeyri-adi xarakterli və aşkar iqtisadi və ya qanuni məqsədi olmayan əməliyyatların müəyyən edilməsi. Şübhələrə yol verməmək üçün, SUXYS International Limited 500 avroya bərabər və ya ondan artıq olan hər hansı Əməliyyatların (və ya hər hansı digər valyutada ekvivalentinin) tələblərə uyğun olaraq gücləndirilmiş yoxlamaya məruz qalmasını təmin etmək üçün İstifadəçilər üzərində davamlı monitorinq həyata keçirə bilər. vəsait mənbəyi və İstifadəçinin sərvət mənbəyi.

İstifadəçi ilə işgüzar münasibətləri davamlı olaraq izləmək üçün (mövcud olduğu halda) SUXYS International Limited İstifadəçi haqqında saxlanılan məlumatın aktual olmasını və saxlanılan şəxsiyyəti təsdiq edən sənədlərin hələ də qüvvədə olmasını təmin etmək üçün fayla baxış keçirə bilər. Bundan əlavə, daha tez-tez SUXYS International Limited həmçinin hər hansı qırmızı işarələri və ya "normadan kənar" fəaliyyəti müəyyən etmək üçün tranzaksiya fəaliyyətinə nəzarət edə bilər.

İkinci müdafiə xəttinin bir hissəsi olaraq, Çirkli Pulların Yuyulması üzrə Hesabatlı Mütəxəssisi müntəzəm və effektiv davamlı monitorinqin həyata keçirilməsini və qeyri-qanuni və ya şübhəli fəaliyyətlərin effektiv şəkildə artmasını təmin etmək üçün yoxlamalar aparacaq.

Sanksiya edilmiş yurisdiksiyalar, qadağan edilmiş yurisdiksiyalar və yüksək riskli yurisdiksiyalar SUXYS International Limited aşağıdakı yurisdiksiya siyahılarını yaradacaq və saxlayacaqdır.

 • Sanksiya edilmiş yurisdiksiyalar
 • Qadağan edilmiş yurisdiksiyalar və
 • Yüksək Riskli Yurisdiksiyalar.

Sanksiya edilmiş yurisdiksiyaların, qadağan edilmiş yurisdiksiyaların və yüksək riskli yurisdiksiyaların siyahısını müəyyən edərkən SUXYS International Limited Maliyyə Fəaliyyəti üzrə İşçi Qrupu və yurisdiksiyada qəbul edilmiş qanunvericilik tədbirlərinin adekvatlığı ilə bağlı təlimatlar və siyahılar verən digər təşkilatlar tərəfindən verilmiş siyahıları nəzərə almalıdır. çirkli pulların yuyulması, terrorizmin maliyyələşdirilməsi və şəffaflıqla bağlı.

olan istifadəçilər

 • rezident və ya yaşayış yeri, və ya
 • sanksiya edilmiş yurisdiksiya və/və ya Qadağan olunmuş Yurisdiksiya ilə əlaqəli sərvət və ya maliyyə mənbəyinə malik olanlar SUXYS International Limited-in müştəriləri kimi qəbul edilməyəcəklər.

olan istifadəçilər

 • rezident və ya yaşayış yeri, və ya
 • Yüksək Riskli Yurisdiksiyalarla əlaqəli sərvət və ya vəsait mənbəyinə malik olanlar SUXYS International Limited tərəfindən əlavə yoxlamalara və tədbirlərə məruz qalacaqlar.

Yüksək riskli vəziyyətlər Müəyyən hallarda risk daha yüksək ola bilər və SUXYS International Limited əlavə yoxlamalar aparmalı olacaq.

Bunlara, məsələn, İstifadəçinin Yüksək Riskli Yurisdiksiyadan olduğu, İstifadəçinin Siyasi Təcavüz Olan Şəxs olduğu və ya İstifadəçinin və ya İstifadəçinin davranışı və fəaliyyətinin digər qırmızı bayraqları qaldırdığı hallar daxildir.

Yüksək riskli vəziyyətdə SUXYS International Limited:

 1. a) işgüzar münasibət hələ qurulmadıqda, işgüzar münasibətlərin qurulması üçün yüksək rəhbərlikdən razılıq almaq və İstifadəçinin və ya benefisiar sahibinin sərvət mənbəyini və işgüzar münasibətdə iştirak edəcək vəsait mənbəyini yoxlamaq üçün ağlabatan tədbirlər görmək; və
 2. b) işgüzar əlaqələr qurulduqda, işgüzar münasibətləri davam etdirmək üçün yüksək rəhbərlikdən razılıq alın, benefisiar sahibinin şəxsiyyətini yoxlamaq üçün ağlabatan tədbirlər gör və İstifadəçinin və ya benefisiar sahibinin sərvət mənbəyini və maliyyə mənbəyini yoxlamaq üçün ağlabatan tədbirlər gör. işgüzar münasibətlərdə iştirak edəcək.

Qeydiyyatı SUXYS International Limited saxlayacaq

(a) əməliyyatın tamamlandığı tarixdən başlayan on (10) il müddətinə və ya müvafiq qanunla tələb oluna bilən digər minimum müddətə əməliyyat qeydləri; və

(b) SUXYS International Limited tərəfindən AML/KYC məqsədləri üçün İstifadəçi ilə işgüzar münasibətlərin davam etdiyi müddətdə və İstifadəçi ilə işgüzar münasibətlərin bitdiyi tarixdən başlayaraq on (10) il müddətində toplanan digər məlumatlar, və ya qüvvədə olan qanunla tələb oluna bilən digər minimum müddət üçün.

Çirkli Pulların Yuyulması üzrə Hesabat üzrə Mütəxəssisi Çirkli Pulların Yuyulması üzrə Hesabat üzrə Mütəxəssisi SUXYS International Limited tərəfindən müvafiq qaydada səlahiyyət verilmiş şəxsdir və vəzifəsi AML/KYC Siyasətinin effektiv həyata keçirilməsini və həyata keçirilməsini təmin etməkdir. SUXYS International Limited-in çirkli pulların yuyulmasına və terrorizmin maliyyələşdirilməsinə qarşı mübarizəsinin bütün aspektlərinə nəzarət etmək Çirkli Pulların Yuyulması üzrə Hesabat İşçisinin məsuliyyətidir. Belə məmur təyin edildikdən sonra, bütün əməkdaşlarımız hər hansı şübhəli davranış və ya fəaliyyət barədə Çirkli Pulların Yuyulması üzrə Hesabat Məmuruna məlumat verəcəklər. SUXYS International Limited İstifadəçinin hər hansı çirkli pulların yuyulması, terrorizmin maliyyələşdirilməsi və ya digər qeyri-qanuni fəaliyyətlərdə iştirakından şübhələndiyi halda, o, hər hansı müvafiq bilik və ya şübhə barədə hökumət və tənzimləyici orqanlara məlumat verəcəkdir. SUXYS International Limited bu cür şübhəli əməliyyat hesabatı barədə heç bir İstifadəçini xəbərdar etməyəcək. Əksinə, SUXYS International Limited və onun işçiləri belə İstifadəçiləri xəbərdar etdikdə, onlar məlumat vermək üçün məsuliyyət daşıya bilərlər. Bu, cərimə və/və ya həbslə cəzalandırılan cinayətdir

 

Son yeniləmə: 04/22/2023, saat 10:00

X